เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

พรรณนางานห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง

ห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง แบ่งงานออกเป็น 4 งานใหญ่ ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ

และกิจกรรม และงานธุรการห้องสมุด โดยในแต่ละงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานบริหาร

1.1   กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์ ของห้องสมุดให้สอดคล้องกับของโรงเรียน 

1.2 ประสานงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน

ห้องสมุดให้สอดคล้องตามเกณฑ์ห้องสมุดมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 จัดบุคลากร กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจกรรมห้องสมุดให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม

เกณฑ์ห้องสมุดมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการห้องสมุดประจำปีงบประมาณ

1.5 ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดตามกิจกรรมของแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ

1.6 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

1.7 จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติการใช้ห้องสมุดและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด

1.8 เสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดต่อฝ่ายบริหาร

1.9 จัดทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานห้องสมุด

1.10 จัดทำสารสนเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของห้องสมุด

2. งานเทคนิค

2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศและวัสดุอุปกรณ์เข้าห้องสมุด

2.1.1 ดำเนินการสำรวจและจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศทั้งสิ่งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด เพื่อการดำเนินงานและให้บริการนักเรียน

2.2 ลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ

2.2.1 งานวารสารและหนังสือพิมพ์

2.2.1.1 ตรวจรับและลงทะเบียนลงในสมุด

1. ตรวจรับหนังสือพิมพ์ 

2. ตรวจรับวารสารที่สั่งซื้อ 

3.  ตรวจรับวารสารได้ฟรี

2.2.1.2 เตรียมทรัพยากรสารนิเทศเพื่อออกบริการ

1. ประทับตราห้องสมุดทั้งวารสารและหนังสือพิมพ์

2. เข้าปกพลาสติกสำหรับวารสารฉบับใหม่

3. เสียบไม้หนังสือพิมพ์

4. สำเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับใหม่เพื่อแจ้งให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับทราบ

2.2.1.3 จัดเก็บหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลาเพื่อให้บริการต่อ

1. หนังสือพิมพ์จัดเก็บไว้ในตู้เรียงตามลำดับวันที่เพื่อไว้ให้นักเรียนได้สืบค้น

2. วารสารฉบับล่วงเวลานำมาจัดเรียงไว้เป็นปี เพื่อรอเย็บรวมเล่ม

2.2.1.4 ลงทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM

1. การให้หัวเรื่องวารสาร

2. การคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลวารสาร

2.2.2  งานหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.2.1 ตรวจรับหนังสือที่จัดซื้อเข้าห้องสมุด

2.2.2.2 เตรียมหนังสือเพื่อการลงทะเบียน

2.2.2.3 วิเคราะห์เลขหมู่

2.2.2.4 ลงทะเบียนหนังสือในฐานข้อมูล

2.2.2.5 พิมพ์บาร์โค้ดและติดสันหนังสือ

2.3 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ

2.3.1  ซ่อมหนังสือเก่าและหนังสือชำรุด

2.3.2  เย็บเล่มวารสารล่วงเวลา

2.4 งานขึ้นชั้นหนังสือและสื่ออื่นๆ

2.4.1  การจัดหมู่หนังสือและมุมต่างๆ ในห้องสมุด

2.4.2  เตรียมหนังสือขึ้นชั้นตามหมวดหมู่และการจัดชั้นหนังสือตามหมวดหมู่

2.4.3  การจัดเตรียมหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับใหม่เพื่อขึ้นชั้นวาง 

2.5 งานเทคโนโลยีสารนิเทศห้องสมุด

2.5.1 งานเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM

2.5.2 จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

2.5.3 จัดเก็บสถิติต่างๆ ของห้องสมุดจากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อรายงานผล

3. งานบริการและกิจกรรมของห้องสมุด

3.2  บริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ

3.3  บริการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

3.4  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

3.5  บริการการค้นคว้าอินเทอร์เน็ต

3.5.1 จัดระเบียบการใช้ห้องสมุด

3.5.2  จัดเก็บสถิติการใช้

3.5.3  ดูแลการเข้าใช้ห้องของนักเรียนให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบ

3.6 บริการส่งเสริมการอ่าน เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตะกร้าความรู้ หนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลาตามจุด

บริการต่างๆ บริการหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบริการข่าวสารทันสมัย

3.7 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเช่น สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ยอดนักอ่านประจำเดือน

เป็นต้น

3.8 งานบริการวิชาการฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

4. งานธุรการห้องสมุด

4.2 งานพัสดุห้องสมุด

4.3 งานสารบรรณห้องสมุด

4.4 งานการเงินและบัญชีของห้องสมุด

4.5 งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

4.6 การสำรวจหนังสือประจำปี

4.7 งานอาคารสถานที่ การจัดบรรยากาศภายในห้องสมุด

4.8 งานทวงคืนหนังสือและค่าปรับ


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.