เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์

                                                      

      ห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง  เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ที่มีการจัดระบบการบริหารทรัพยากรสารสนเทศให้มีมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ มาให้บริการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีความหลากหลาย เน้นให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในการใช้ห้องสมุดร่วมกัน แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

                                                        

๑. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มีคุณภาพ ทันต่อเหตุการณ์ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้

๓. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน

๔. ส่งเสริมให้ผู้ใช้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๕. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ดี

. สร้างภาคีเครือข่ายและสนับสนุนให้ชุมนุมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของห้องสมุด

๘. ส่งเสริมและสืบสานความเป็นล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

                                                        

 

          ๑. ห้องสมุดมีสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

          ๒. ห้องสมุดมีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

          ๓. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการอย่างหลากหลาย ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการใช้ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

          ๔. ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๕. บุคลากรห้องสมุดมีศักยภาพตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

          ๖. ผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องสมุดร่วมกัน

          ๗. ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

          ๘. ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด

                                                      

           ๑. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการเรียนรู้แก่ ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป

          ๒. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนางานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน

          ๓. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอต่อการเรียนรู้

          ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศห้องสมุดได้

          ๕. พัฒนาการบริหารงาน โดยสร้างภาคีเครือข่าย  ภาคีชุมชนอุปถัมภ์  งบประมาณและทรัพยากรสารสนเทศ

          ๖. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ในการใช้ห้องสมุดร่วมกัน


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.