เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ต้องมีการบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด

ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

การควบคุมดูแลและจัดการให้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ มีอายุการ

ใช้งานยาวนานด้วยวิธีการป้องกันและ/หรือการซ่อมแซม ทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลาการให้

บริการ

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

1. การป้องกันก่อนใช้ เช่น การแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี หรือการดำเนินการปรับรูปลักษณ์ ให้มีความแข็ง

แรงทนทานก่อนนำไปให้บริการ

2. การซ่อมบำรุง หลังจากใช้งานแล้ว พบว่าชำรุดเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพที่จะให้บริการ จำเป็นต้องซ่อบำรุง

ให้แข็งแรงก่อน

การซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ

1. การดำเนินงานก่อนซ่อม

2. การจำแนกประเภทการซ่อม

3. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การซ่อม

4. การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนซ่อม

5. การดำเนินการหลังซ่อม

ขั้นตอนการซ่อมหนังสือมีดังนี้

1. แนะนำภาพรวมของการซ่อมหนังสือ 

http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_intro.html

2. การเตรียมหนังสือก่อนการซ่อม
http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_01.html

3. การเย็บเล่ม
http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_02.html

4. การเข้ารองปก
http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_03.html

5. การติดผ้ามุ้ง
http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_04.html

6. การตัดปกและสันหนังสือ
http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_05.html

7. การตัดผ้าแร็กซีนและการเข้าปก

http://lib.edu.chula.ac.th/cuappl/flv/module3_06.html

ที่มาของข้อมูล : การอบรมหลักสูตร ครูบรรณารักษ์ : http://library.cmu.ac.th/faculty/edu/sp55.php

หน้าหลัก >> หมวด การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
บทความ ผู้เขียน
ยังไม่มีข้อความ
หน้าหลัก >> หมวด การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.