เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก
ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสันกำแพง

๑. เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.


๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

๒.๑ ครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันกำแพง

๒.๒ ผู้ปกครองและชุมชนภายนอกทีสนใจเข้ามาใช้บริการ

๒.๓ มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น

 

๓. การเป็นสมาชิกห้องสมุด

๓.๑ นักเรียนจะต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยนำรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป เขียนชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักเรียน มาติดต่อขอทำบัตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในครั้งแรก

๓.๒ ในกรณีที่นักเรียนทำบัตรหายจะต้องทำบัตรใหม่และห้องสมุดจะเก็บค่าทำบัตรครั้งละ ๕ บาท พร้อมกับแนบรูปถ่ายนำรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป เขียนชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักเรียนมาติดต่อขอทำบัตรใหม่

๓.๓  ในกรณีที่บัตรชำรุดให้นำบัตรเดิมมาขอทำบัตรใหม่พร้อมกับแนบรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป เขียนชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักเรียน มาติดต่อขอทำบัตรใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๓.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้บริการ ในการสมัครเป็นสมาชิกจะต้องนำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป มาจัดทำบัตรสมาชิก


 ๔. ระเบียบการยืม – คืน

              ๔.๑  กำหนดบริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

 

ระดับชั้น

จำนวนวัสดุที่ให้ยืม

ระยะเวลาในการยืม

ม.๑ ม.๖

ม.๑ ม.๖

ครูและบุคลากรทุกคน

หนังสือ ๒ เล่ม

สื่อโสตทัศน์ ๓ แผ่น

หนังสือ สื่อโสตทัศน์

๗ วัน

๗ วัน

๓๐ วัน

           ๔.๒ นักเรียนต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดของตัวเองเท่านั้นในการยืม - คืน หนังสือ ทุกครั้ง

          ๔.๓ หนังสือที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือเตรียมสอบ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

          ๔.๔ วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ครั้งละไม่เกิน ๒ ฉบับ

          ๔.๕ หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ ๑ เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

          ๔.๖ ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจการยืมหนังสือทุกครั้ง

          ๔.๗ ให้ส่งหนังสือตามที่ระบุไว้ในบัตรกำหนดส่ง โดยนำ หนังสือยื่นต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการคืนหนังสือด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ บรรณารักษ์ประทับตราวันที่ส่งคืนให้

         

๕. ความรับผิดชอบของผู้ยืม

          ๕.๑ นักเรียนจะต้องส่งทรัพยากรสารสนเทศคืนตามกำหนดส่ง ถ้าส่งคืนช้ากว่ากำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท/ต่อเล่มหรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดีย เสียค่าปรับวันละ ๒ บาท/เรื่อง

          ๕.๒ ในกรณีที่ทำหนังสือหาย ต้องปฏิบัติดังนี้

๕.๒.๑ ให้มาแจ้งหนังสือหายทันที่ที่ห้องสมุดลงในแบบฟอร์มของห้องสมุด

๕.๒.๒ ซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หากไม่สามารถซื้อชื่อเรื่องเดิมมาคืนได้ให้หาหนังสือที่มี

เนื้อหาเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน มาแทน แต่ราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาหนังสือที่ทำหาย และจ่ายค่าจัดเตรียมหนังสือ เล่มละ ๓๐ บาท

๕.๒.๓ หากไม่สามารถซื้อหนังสือมาคืนทางห้องสมุดได้ให้ชดใช้เป็นเงินแทน โดยจะต้องจ่ายเงิน

เป็นจำนวนสองเท่าของราคาหนังสือ

๕.๒.๔ ในกรณีที่หนังสือหายแล้วไม่มาแจ้งหายกับทางห้องสมุด ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับโดยนับ

จำนวนวันตามใบกำหนดส่ง        

๕.๓ ผู้ที่ไม่คืนหนังสือจะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ

ได้อีกจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

          ๕.๔ นักเรียนที่ค้างส่งหนังสือห้องสมุด และกำลังจะจบการศึกษา จะถูกอายัดผลการเรียนจากงานทะเบียนวัดผล จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนห้องสมุด

 

๖. การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด

          ๖.๑ ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องชดใช้เงินเป็น ๒ เท่าของราคาหนังสือ และถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยการพิจารณาของครูบรรณารักษ์

          ๖.๒ ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน

 

๗. การจองใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนของครู

          ๗.๑ ครูผู้สอนจะต้องจองการใช้ห้องสมุดล่วงหน้าก่อนนำนักเรียนเข้ามาใช้และแจ้งความประสงค์ ที่จะให้ทางห้องสมุดจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และในกรณีที่มีการขอใช้ห้องสมุดหลายวิชาในคาบเดียวกันห้องสมุดจะเป็นตัวกลางในการจัดการใช้ห้องสมุดเพื่อให้สามารถใช้ห้องสมุดร่วมกันได้ทุกรายวิชา

          ๗.๒ ครูผู้สอนเขียนบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละครั้งลงในแบบบันทึกของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

          ๗.๓ การนำนักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดครูผู้สอนจะต้องมาควบคุมการใช้ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนของท่านทำงานหรือศึกษาค้นคว้าในประเด็นหัวข้อที่ชี้แจงมาแล้วในห้อง หากไม่สามารถมาเองได้ให้มอบหมายผู้ที่จะมาควบคุมแทนให้เรียบร้อย

          ๗.๔ ครูผู้สอนจะต้องอธิบายชี้แจงงานของนักเรียนก่อนเข้ามาใช้ห้องสมุด เนื่องจากต้องการลดการใช้เสียงในห้องสมุดไม่ให้ดังรบกวนผู้ใช้คนอื่น

          ๗.๕ ไม่อนุญาตให้ครูผู้สอนนำนักเรียนมาทำการสอนในห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนโดยการบรรยาย อภิปราย หรือการส่งเสียงดัง ยกเว้นการนำนักเรียนมาค้นคว้าความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการสอนในห้องสมุดเท่านั้น

      

๘. การจัดระบบหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุด

          ๘.๑ อักษรย่อที่ใช้แบ่งหมวดหมู่หนังสือ

                   ค. หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

                   น. หนังสือนวนิยาย  

                   ย. หนังสือสำหรับเยาวชน  

อ. หนังสืออ้างอิง  

                   Text  หนังสือตำราต่างประเทศ   

๘.๒ การจัดหนังสือในห้องสมุด

          ห้องสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ซึ่งแบ่งวิทยาการออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

                   ๐๐๐ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์ 

                   ๑๐๐ ปรัชญา  จิตวิทยา

                   ๒๐๐ ศาสนา  

                   ๓๐๐ สังคมศาสตร์  

                   ๔๐๐ ภาษาศาสตร์  

                   ๕๐๐ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  

                   ๖๐๐ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี  

                   ๗๐๐ ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

                   ๘๐๐ วรรณคดี  

                   ๙๐๐ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว   

 

๙. มารยาทในการใช้ห้องสมุด

การใช้สาธารณสมบัติร่วมกันในห้องสมุด ผู้ใช้ควรมีสำนึกที่จะช่วยกันรักษาทั้งทรัพย์สิน และสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติสถานที่ด้วย ผู้มีมารยาทและคุณธรรมพึงปฏิบัติตน ดังนี้

          ๑. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ

          ๒. ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังเกินสมควรขณะอยู่ในห้องสมุด

        ๓. นักเรียนต้องนำรองเท้าวางบนชั้นวางรองเท้า  สำหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ สิ่งของมีค่า เช่น กระเป๋าเงิน ให้นำติดตัวเข้ามาในห้องสมุดเพื่อป้องกันการสูญหาย

          ๔. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด

          ๕. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่ จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อวารสาร

          ๖. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ฉีก ทำลาย ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกชนิด

          ๗. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง

          ๘. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

          ๙. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

หน้าหลัก >> หมวด ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด
บทความ ผู้เขียน
ยังไม่มีข้อความ
หน้าหลัก >> หมวด ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.